Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Bảo Lợi

Hồ Sơ Năng Lực Hoạt Động Bảo Vệ

ngotuyen
NĂNG LỰC TÀI CHÍNH Nguồn vốn: Vốn pháp định: 2.000.000.000đ theo quy định pháp luật. Vốn điều lệ: 10.000.000.000 đồng Vốn lưu động: 20.000.000.000 đồng