Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Bảo Lợi
Bạch Kính
Điểm danh giao ca tại công trường